Write Like a Chemist

#2 What do chemists write?

Bài tóm tắt những thể loại mà các nhà hóa học hay viết, trích từ chương 1 trong sách Write Like a Chemist của Marin Robinson