Economix

#3 Invisible hand

Bài tóm tắt kinh tế Thế giới trước năm 1820, trích từ chương 1 trong sách Economix của Michael Goodwin và Dan Burr