Molecular Catalysis, IF: 5.089

[1] A green and highly efficient synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from monosaccharides using a novel binary ionic liquid mixture

This is the first journal article with my name (third author), the result of a year of internship in Mr. Phuong’s laboratory. I have learned a lot of experiences from my seniors here to prepare for my graduation thesis.

senior /ˈsiː.ni.ər/ (n) người đi trước (a) lớn tuổi hơn
thesis /ˈθiː.sɪs/ (n) luận văn

Đây là bài báo đầu tiên có tên tôi (tác giả thứ ba), thành quả của 1 năm thực tập tại phòng thí nghiệm của thầy Phương. Tôi đã học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các anh chị khóa trước ở đây để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Abstract

▸Tóm lược

We reported the development of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) synthesis from monosaccharides using a binary ionic liquid as a reaction medium. Brønsted–Lewis acidic ionic liquid (BLAIL) was synthesized from DABCO, 1,4-butane sultone, and AlCl3 under mild conditions. The BLAIL was found to be a suitable catalyst for the synthesis of HMF from monosaccharides in [Emim]Cl as a solvent. Under the optimized conditions, the yields of the HMF from glucose and fructose were 30.5 % and 96.5 %, respectively. The influence of time, temperature, catalytic loading, and substrate on the reaction was systematically investigated. The binary ionic liquid mixture could be reused three times without a noticeable drop in the activity. The isolation of HMF was easily performed through a liquid-liquid extraction method, which could be applied to the industrial process.

binary /ˈbaɪ.nər.i:/ (a) nhị phân, đi theo cặp
medium /ˈmiː.di.əm/ (n) trung gian, (n) hoàn cảnh, (a) trung bình
mild /maɪld/ (a) nhẹ hàng, êm ái, ôn hòa
systematic /ˌsɪs.təˈmæt.ɪk/ (a) có hệ thống
noticeable /ˈnəʊ.tɪ.sə.bəl/ (a) đáng chú ý

Chúng tôi đã báo cáo sự cải tiến trong tổng hợp 5-hydroxymethylfurfural (HMF) từ các monosaccharide sử dụng chất lỏng ion đôi như môi trường phản ứng. Chất lỏng ion có tính acid Brønsted–Lewis (BLAIL) đã được tổng hợp từ DABCO, 1,4-butane sultone và AlCl3 dưới điều kiện nhẹ nhàng. BLAlL được tìm thấy là xúc tác thích hợp để tổng hợp HMF từ các monosaccharide trong dung môi [Emim]Cl. Dưới điều kiện được tối ưu, hiệu suất HMF từ glucose và fructose lần lượt là 30,5 % và 96,5 %. Ảnh hưởng của thời gian, nhiệt độ, hàm lượng xúc tác và chất nền lên phản ứng cũng được khảo sát một cách có hệ thống. Hỗn hợp chất lỏng ion đôi có thể được tái sử dụng ba lần mà không làm giảm hoạt tính đáng kể. Việc phân lập HMF được thực hiện dễ dàng thông qua phương pháp chiết lỏng-lỏng, cách này có thể được áp dụng cho quy trình công nghiệp.

My contribution

▸Đóng góp của tôi

I joined with Ms. Quyen to synthesize [DABCO(C4H8SO3H)2][AlxCly]. It is an improvement from the catalyst I prepared earlier, this compound is mentioned in the next research. In addition, I supported Mrs. Ha to investigate the influence of temperature on the reaction yield.

Tôi đã tham gia cùng với chị Quyền tổng hợp [DABCO(C4H8SO3H)2][AlxCly]. Nó là sự cải tiến từ xúc tác mà tôi đã điều chế trước đó, hợp chất này được đề cập ở bài nghiên cứu tiếp theo. Ngoài ra, tôi đã hỗ trợ chị Hà khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên hiệu suất phản ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading

Content

Related