#2 What do chemists write?

Bài tóm tắt những thể loại mà các nhà hóa học hay viết, trích từ chương 1 trong sách Write Like a Chemist của Marin Robinson

Có bốn thể loại mà các nhà hóa học viết nhiều nhất, gồm bài báo tạp chí, áp phích khoa học, tóm tắt hội nghị và đề xuất nghiên cứu. Mỗi thể loại có năm thành phần thiết yếu: đối tượng và mục đích, tổ chức, các quy ước viết, ngữ pháp và các cơ chế, và nội dung khoa học.

genre /ˈʒɑːn.rə/ (n) thể loại
proposal /prəˈpəʊ.zəl/ (n) đề xuất
essential /ɪˈsen.ʃəl/ (a) thiết yếu
audience /ˈɔː.di.əns/ (n) khán giả, thính giả
convention /kənˈven.ʃən/ (n) quy ước, lễ nghi, tập tục

There are four genres that chemists write the most, including journal article, scientific poster, conference abstract, and research proposal. Each genre has five essential components: audience and purpose, organization, writing conventions, grammar and mechanics, and science content.

Đối tượng và mục đích

▸Audience and purpose

Nhà hóa học viết cho nhiều đối tượng khác nhau:
● Đối tượng chuyên gia (người đọc với kiến thức ở mức thông thạo trong lĩnh vực cụ thể của hóa học)
● Đối tượng khoa học (người đọc có kiến thức khoa học, nhưng không thuộc lĩnh vực của người viết)
● Đối tượng học sinh, sinh viên (người đọc đang học hóa)
● Đối tượng phổ thông (người đọc với ít hoặc không có kiến thức hóa học)

Chemists write for many different audiences:
● The expert audience (readers with expert-level knowledge in a specific area of chemistry)
● The scientific audience (readers with scientific knowledge, but not in the specific area of writer)
● The student audience (readers learning chemistry)
● The general audience (readers with little or no chemistry knowledge)

Những thể loại (trong các ngoặc đơn) được dùng cho những mục đích khác nhau:
● Để trình bày về kết quả nghiên cứu (bài báo và áp phích)
● Để xin tài trợ (đề xuất nghiên cứu)
● Để dạy học hoặc hướng dẫn (sách giáo khoa)
● Để truyền đạt những hướng dẫn (sổ tay phòng thí nghiệm)
● Để cung cấp thông tin hóa chất (tài liệu an toàn)
● Để giao tiếp với đồng nghiệp (bản ghi nhớ hoặc e-mail)

manual /ˈmæn.ju.əl/ (a) thuộc về tay, thủ công = handmade, (n) sổ tay
convey /kənˈveɪ/ (v) chở, truyền tải, chuyển đạt
memo /ˈmem.əʊ/ (n) bản ghi nhớ
parenthesis /pəˈrenθəsɪs/ (n) dấu ngoặc đơn

Genres (shown in parentheses) are used for different purposes:
● To present research results (journal articles and posters)
● To request funding (research proposals)
● To teach or instruct (textbooks)
● To convey instructions (lab manuals)
● To provide chemical information (safety data sheets)
● To communicate with colleagues (memos or e-mails)

Tổ chức

▸Organization

Cơ cấu tổ chức có thể được chia thành các đặc điểm cơ cấu rộng và sâu. Các đặc điểm cơ cấu rộng được biểu thị bằng phần hoặc tiêu đề (ví dụ, Mở đầu, Kết quả, và Thảo luận). Các đặc điểm cơ cấu sâu được xác định bằng các mô hình tổ chức trong các đoạn và trong các phần (ví dụ, từ tổng quát hơn đến chi tiết hơn) và bằng sự chuyển tiếp giữa các đoạn. Cả hai bộ tính năng này đều góp phần vào khả năng đọc và sự trôi chảy của văn bản.

indicate /ˈɪn.dɪ.keɪt/ (v) biểu thị, tỏ ra
identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/ (v) nhận ra, xác định

Organizational structure can be divided into broad and fine structural features. Broad structural features are indicated by sections or headings (e.g., Introduction, Results, and Discussion). Fine structural features are identified by patterns of organization within paragraphs and within sections (e.g., from more general to more specific) and by transitions between paragraphs. Both sets of features contribute to the readability and flow of the written piece.

Các quy ước viết

▸Writing conventions

Mỗi thể loại đều có quy ước viết riêng của nó, và các thể loại hóa học cũng không ngoại lệ. Các quy tắc viết thường được chấp nhận (và được mong đợi), chúng không “đúng” theo nghĩa tuyệt đối.

Every genre has its own writing conventions, and chemistry genres are no exception. Writing conventions are generally accepted (and expected) practices, they are not “right” in the absolute sense.

Một quy ước viết cái mà khác nhau giữa các thể loại là định dạng. Ví dụ, so sánh định dạng của các thư thương mại, thường hoặc các đoạn văn thụt lề hoặc đoạn văn dạng khối được tách ra bằng khoảng trống được sử dụng. Những biến thể về định dạng như vậy dẫn đến sự khác biệt đáng chú ý về hình thức.

vary /ˈveəri/ (v) thay đổi, làm biến đổi
indent /ˈɪndɛnt/ (n) chỗ lõm, lún, (v) làm móp
appearance /ˈɪndɛnt/ (n) bề ngoài, (n) sự hiện diện

One writing convention that varies across genres is formatting. For example, consider the formatting of business letters, typically either indented paragraphs or blocked paragraphs separated by spaces are used. These variations in formatting lead to noticeable differences in appearance.
Các thể loại chuyên biệt về hóa học cũng có quy tắc định dạng. Có các quy tắc định dạng cho bảng, số liệu, trích dẫn nội dòng, tham khảo, và sự kết hợp số/đơn vị. Các quy tắc phản ánh kỳ vọng của người đọc liên quan đến cỡ chữ, in đậm, in nghiêng và vị trí. Các quy tắc cũng chỉ định có hay không có khoảng cách giữa một số và đơn vị của nó. Ví dụ, cách viết nào đúng: 10mm hay 10 mm, 100º C hay 100ºC? Các quy ước định dạng sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.

figures /ˈfɪgəz/ (n) số liệu
with regard to /wɪð rɪˈgɑːd tuː/ (phrase) liên quan đến = about
whether or not /ˈwɛðər ɔː nɒt/ (i) có hay không

Chemistry-specific genres also have formatting rules. There are formatting rules for tables, figures, in-line citations, references, and number/unit combinations. The rules reflect reader expectations with regard to font size, bolding, italics, and placement. The rules also dictate whether or not to include a space between a number and its unit. For example, which is correct: 10mm or 10 mm, 100º C or 100 ºC? Formatting conventions will help you answer this question.

Các thể loại cũng thay đổi thì động từ (quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai) và kiểu câu (chủ động hay bị động). Tất cả thì và câu này đều được sử dụng, tùy vào thể loại hoặc phần của thể loại.

Genres also vary verb tense (past, present, or future) and voice type (active or passive). All these tenses and voices are used, depending on genre, or section of a genre.

Ngữ pháp và cơ chế

▸Grammar and mechanics

Không giống như các quy ước viết, khác nhau giữa các thể loại, ngữ pháp và cơ chế được thống nhất bởi những luật lệ áp dụng cho nhiều thể loại viết chính thức, mặc dù tồn tại nhiều biến thể.
● Ngữ pháp: Quy tắc kết hợp các từ thành câu có nghĩa.
● Cơ chế: Các quy tắc về chính tả và dấu câu tiêu chuẩn.

variation /ˌveərɪˈeɪʃən/ (n) biến thể
exist /ɪgˈzɪst/ (v) tồn tại
punctuation /ˌpʌŋktjʊˈeɪʃən/ (n) dấu câu

Unlike writing conventions, which vary across genres, grammar and mechanics are governed by rules that apply to many formal written genres, though variations exist.
● Grammar: Rules for combining words into meaningful sentences.
● Mechanics: Rules for spelling and standard punctuation.

Nội dung khoa học

▸Science content

Viết cũng là một công cụ hiệu quả để học. Các nhà hóa học thường “nghĩ thông qua bàn tay của họ”. Khi bạn viết về khoa học của mình, bạn sẽ có được những hiểu biết sâu sắc hơn về khoa học đó.

gain /geɪn/ (n) sự tăng thêm, lợi ích, (v) được lợi, được danh tiếng
insight /ˈɪnsaɪt/ (n) hiểu biết, sự minh mẫn, sự sáng suốt

Writing is also an effective tool for learning. Chemists often “think through their hands”. When you write about your science, you will gain deeper insights of that science.

Các nhà hóa học diễn đạt nội dung của họ bằng đồ họa (bảng, số liệu và lược đồ) bên cạnh văn bản. Một chìa khóa để làm rõ bài viết hóa học là sử dụng hợp lý và hiệu quả cả hai hình thức biểu đạt.

express /ɪksˈprɛs/ (a-adv) tốc hành, (v) diễn tả
appropriate /əˈprəʊprɪɪt/ (a) hợp lý, xứng đáng

Chemists express their content with graphics (tables, figures, and schemes) in addition to text. One key to clear chemistry writing is the appropriate and effective use of both forms of expression.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading

Mục lục

Liên quan