#1 The first post

Những suy nghĩ đầu tiên của tôi về mục đích khi tạo ra manhcam.net và cách hoạt động của website này

Xin chào! Tôi là Mạnh Cầm. Đây là bài đầu tiên trên website của tôi. Tôi đã tạo ra nó chủ yếu để luyện tập tiếng Anh. Tôi đã xem qua vài trung tâm tiếng Anh nhưng học phí quá cao và tôi nghĩ tự học hiệu quả hơn. Hôm qua, tôi đã dùng khoảng 2 triệu đồng để mua domain và hosting cho manhcam.net.

tuition fee /tju(ː)ˈɪʃən fiː/: (n) học phí

Hello! I am Manh Cam. This is the first post on my website. I created it to practise English mainly. I have looked at some English centers but the tuition fees are too high and I think self-study is more effective. Yesterday, I spent about 2 million VND to buy domain and hosting for manhcam.net.

Tôi đã trì hoãn việc học tiếng Anh một thời gian dài và bây giờ tôi muốn vượt qua chính bản thân. Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất là học cùng với những sở thích. Tôi nghĩ thiết kế web và hóa học là động lực cho tôi chăm chỉ dịch bài, từ đó kỹ năng viết và vốn từ vựng của tôi sẽ được cải thiện.

procrastinate /prəˈkræstɪneɪt/: (v) hoãn lại = delay
motivation /ˌməʊtɪˈveɪʃn/: (n) động lực
diligent /ˈdɪlɪdʒənt/: (a) siêng năng

I have been procrastinating learning English for a long time and now I want to get over myself. The most effective way to learn English is studying with hobbies. I think web design and chemistry are motivation for me to diligently translate posts, from which my writing skill and vocabulary will be improved.

Các chủ đề

▸Topics

Từ vựng tiếng Anh của tôi hầu như chỉ gồm các từ đơn giản và từ chuyên ngành hóa, nên khi cần dịch các từ thông dụng tiếng Việt qua tiếng Anh, tôi không thể dịch trôi chảy. Để tăng vốn từ vựng và tốc độ dịch tôi sẽ viết về nhiều chủ đề như phim ảnh, ăn uống, bóng đá, công nghệ, và tất nhiên là có hóa học. Tôi liên kết website này vào hồ sơ ứng tuyển của tôi, nên những bài báo khoa học mà tôi tham gia cũng được đăng ở đây.

etc = et cetera /ˌɪt ˈsetərə/: (n) vân vân

My English vocabulary mostly consists of simple words and chemistry-specific words, so when I need to translate common Vietnamese words into English, I can’t translate fluently. To increase my vocabulary and translation speed I will write about many topics such as movies, food, football, technology, etc and of course chemistry. I link this website to my curriculum vitae, so scientific articles which I participated also posted here.

Những lúc tôi bí ý tưởng để viết tôi sẽ tóm tắt từng chương của các quyển sách đang đọc. Cách này khá hay để học về cấu trúc câu trong tiếng Anh học thuật.

run out of ST /rʌn aʊt/: (phrasal verb) cạn kiệt, hết sạch cái gì đó

When I run out of ideas to write, I will summarize each chapter of the books I’m reading. This is a good way to learn about sentence structure in academic English.

Cách trình bày

▸Presentation

Tôi viết mỗi đoạn văn bằng tiếng Việt và dịch ra tiếng Anh (vạch màu xanh khi rê chuột đến sẽ cho thấy đoạn văn tương ứng bằng tiếng Anh). Sau đó tôi lọc ra những từ vựng mới hoặc không dùng quen. Đối với bài nghiên cứu học tôi làm ngược lại.

filter /ˈfɪltə(r)/: (n) bộ lọc, (v) lọc ra

I write each paragraph in Vietnamese and translate it into English (the blue line when hovering the mouse will show the corresponding paragraph in English). Then I filter out new or unfamiliar words. For research articles I do the opposite way.

Tôi đã phải sử dụng Google Dịch trong rất nhiều câu trong bài này. Tôi sẽ cố gắng viết 100 bài, hy vọng rằng sau bài thứ 100 tôi có thể tự mình viết toàn bộ bài.

hopefully /ˈhəʊpfəli/: (adv) hy vọng rằng
whole /həʊl/: (a) toàn bộ, trọn

I had to use Google Translate in a lot of sentences in this post. I will try to write 100 posts, hopefully after the 100th post I can write the whole post by myself.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading

Mục lục

Liên quan