Hi! This site was created

by a person who likes

Latest posts

#3 Invisible hand

Bài tóm tắt kinh tế Thế giới trước năm 1820, trích từ chương 1 trong sách Economix của Michael Goodwin và Dan Burr

#2 What do chemists write?

Bài tóm tắt những thể loại mà các nhà hóa học hay viết, trích từ chương 1 trong sách Write Like a Chemist của Marin Robinson

#1 The first post

Những suy nghĩ đầu tiên của tôi về mục đích khi tạo ra manhcam.net và cách hoạt động của website này